Huurvoorwaarden – Loyt

Huurperiode

1.1 De huurperiode start op het moment (dag en tijd) dat het voertuig is geboekt door de huurder.

1.2 Indien het voertuig niet tijdig kon worden geleverd wegens een omstandigheid die wel of niet aan de verhuurder valt toe te rekenen, is de verhuurder niet aansprakelijk voor daardoor aan de zijde van huurder ontstane schade.

1.3 Indien het voertuig niet binnen de overeengekomen termijn bij de verhuurder wordt teruggebracht, wordt de huurovereenkomst omgezet voor onbepaalde duur en onder dezelfde condities tot het moment waarop het voertuig weer in het bezit van de verhuurder is. De verhuurder heeft in voorkomend geval het recht tot onmiddellijke terugname van het voertuig. Indien de huurder de verhuurder niet binnen de overeengekomen termijn in het bezit van het voertuig stelt, verbeurt de huurder in aanvulling op de gebruikelijk over die periode verschuldigde huursom een direct opeisbare boete ter hoogte van 150 EUR per dag.

1.4 De huurperiode van 1 dag duurt maximaal 24 uur. De huurperiode van ½ dag duurt maximaal 12 uur.

1.5 Het huurtarief is mede gebaseerd op een maximaal aantal te rijden kilometers. Bij overschrijding van dit aantal kilometers worden er extra kosten in rekening gebracht.

Bestemming

2.1 Huurder mag het voertuig alleen gebruiken c.q. vervoeren binnen Nederland.

2.2 Alleen na schriftelijk toestemming van de verhuurder mag de huurder het voertuig gebruik c.q. vervoeren buiten Nederland, maar uitsluitend binnen landen welke staan vermeld op de Groene Kaart, met uitzondering van de landen die zijn doorgehaald op de Groene Kaart. De huurder dient de bestemming(en) bij reservering aan de verhuurder bekend te maken. Indien de huurder in een ander dan hiervoor omschreven land van het voertuig gebruik maakt, komt alle daardoor ontstane schade waaronder mede begrepen schade door criminele activiteiten (waaronder diefstel en (verkeer)overtredingen) voor rekening en risico van de huurder.

Gebruik van het voertuig

3.1 De huurder is gehouden het voertuig in goede staat te houden en bij de verhuurder terug te leveren in dezelfde staat als waarin de huurder het voertuig aan het begin van de huurperiode van de verhuurder ontving.

3.2 Gedurende de huurperiode zijn alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen gerechtigd het voertuig te besturen.

3.3 De huurder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor schade die door een bestuurder aan het voertuig wordt veroorzaakt. Ook bekeuringen, parkeergelden, tolgelden, congestieheffingen en andere dergelijke kosten worden verhaald op de huurder.

3.4 De huurder dient ervoor te zorgen dat degene die het voertuig bestuurt over de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die nodig zijn voor het veilig en op verantwoorde wijze besturen van het voertuig.

3.5 Het is de huurder niet toegestaan zich met het voertuig te verplaatsen wanneer daarin meer personen aanwezig zijn dan het wettelijk toegestane maximum aantal (het op het kenteken aangegeven aantal zitplaatsen). De huurder zal geen lifters meenemen.

3.6 De huurder zal het maximaal toegestane gewicht van het voertuig niet overschrijden door belading of andere zaken.

3.7 Het is de huurder uitdrukkelijk verboden het voertuig te gebruiken voor transport van goederen, waarvan het bezit of vervoer in het betreffende land of bestemming niet is toegestaan, dan wel het overschrijden van de in die landen benoemde maximum hoeveelheden van bepaalde goederen.

3.8 De huurder is uitdrukkelijk verboden het voertuig te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen, rechten van derden op het voertuig te vestigen, of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over het voertuig te beschikken in strijd met de belangen van de verhuurder.

3.9 De huurder is gehouden de verplichtingen en verboden welke voortvloeien uit de met de verhuurder gesloten huurovereenkomst op te leggen aan iedere bestuurder, passagier en andere gebruiker van het voertuig en toe te zien op de naleving daarvan.

3.10 De huurder is niet toegestaan andere zaken in of met het voertuig te vervoeren, indien daarmee de maximale laad- of trekcapaciteit van het voertuig of de laadklep wordt overschreden of daardoor het voertuig mogelijk beschadigd raakt.

3.11 Het meenemen, vervoeren of (tijdelijk) onderbrengen van huisdieren in het voertuig is niet toegestaan. De huurder is niet toegestaan huisdieren op de in het voertuig aanwezige banken en dergelijke te houden. Schade of stank aan het voertuig ontstaan door huisdieren of andere zaken komen voor rekening van de huurder.

3.12 Roken in het voertuig is niet toegestaan, ook niet in de bestuurderscabine en ongeacht of er gelijktijdig ventilatievoorzieningen worden toegepast. Schade ontstaan door roken, zoals brand- en schroeivlekken, alsmede de geur die in het voertuig achterblijft als gevolg van roken (airco-/luchtfilters vervangen), komen voor rekening van de huurder.

Ontvangst & Aflevering

4.1 Op het moment dat de huurder de sleutel in ontvangst neemt gaat het risico met betrekking tot het voertuig van de verhuurder over naar de huurder.

4.2 Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijke beslag op het voertuig, blijft de huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot op het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van de verhuurder is. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit beslag voortvloeiende kosten.

4.3 De huurder dient het voertuig schoon aan te leveren (binnen en buitenzijde) en oppervlaktes en bekleding vrij van stof en vuil aan de verhuurder te retourneren. Indien de huurder dit niet doet zal de verhuurder de binnenzijde en buitenzijde (laten) reinigen en brengt verhuurder de gemaakte kosten daarvan aan de huurder in rekening.

4.4 De huurauto wordt afgeleverd met een volle brandstoftank en dient weer bij het inleveren vol afgetankt zijn met de juiste brandstof. Wanneer wij de tank moeten bijvullen, brengen we tankservicekosten in rekening.

Reservering

5.1 De huurder dient zich bij reservering te legitimeren door middel van een paspoort of identiteitskaart en dient daarbij ook een geldig Nederlands rijbewijs te tonen.

5.2 De huurder dient bij reservering aan te geven of hij/zij gebruik wenst te maken van de extra verhuurobjecten (zoals een steekwagen, spanbanden of telefoonhouder). Schade aan deze of andere spullen van de verhuurder wordt doorberekend aan de huurder.

Betaling

6.1 Als de huurder zonder geannuleerd te hebben het voertuig niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt of slechts een gedeelte van de overeengekomen periode gebruikt maakt van het voertuig, blijft de huurder toch de volledige huursom verschuldigd.

Borgsom

7.1 De waarborgsom kan betaald worden d.m.v. een pinbetaling op locatie of vooraf overmaken per bank.

7.2 De hoogte van de borgsom is afhankelijk van het (type) voertuig en de omvang van de huurperiode en wordt door de verhuurder vastgesteld. Indien er bij terugkomst geen gebreken vastgesteld worden, zal de borgsom door de verhuurder na afloop van de huurperiode binnen 14 dagen aan de huurder worden overgemaakt onder inhouding van de verschuldigde huursom.

7.3 Bij schade aan het voertuig wordt de volledige borgsom ingehouden tot het moment dat het schadedossier is afgehandeld.

Verzekering

8.1 Alle door de verhuurder ter beschikking gestelde voertuigen zijn WA + Beperkt Casco verzekerd.

8.2 De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke voortvloeit uit/tijdens de huur van het voertuig.

8.3 Het eigen risico is maximaal €1000,- per schadegeval in Nederland en €1250,- in het buitenland, met uitzondering van
bovenhoofdse schade, dit is €1500,-. Bij (bovenhoofdse) schade, diefstal en eigen schuld, waaronder negeren van
verkeersborden, negeren van waarschuwingsborden, negeren van hoogteborden (tunnels, viaducten, parkeergarages),
rijden onder invloed, of het tanken van verkeerde brandstof, geldt geen maximum eigen risico en is de huurder
aansprakelijk voor de volledige schade;

Autopech & Storingen

9.1 Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan het voertuig voordoet, bijvoorbeeld wanneer er een waarschuwingslampje gaat branden op het instrumentenpaneel van het voertuig, dient de huurder het voertuig zo spoedig mogelijk op een veilige plaatst tot stilstand brengen en de storing direct melden aan de verhuurder.

Ongevallen

10.1 Bij een ongeval bent u verplicht om met ons en met onze verzekeraars mee te werken aan onderzoeken of daarop volgende juridische procedures. U moet ook de volgende stappen ondernemen: (a) De verhuurlocatie onmiddellijk inlichten en (b) Een Europees schadeformulier invullen (u vindt dit document of een vergelijkbaar document in het handschoenenkastje van de auto) en onmiddellijk een kopie opsturen naar de verhuurlocatie (het e-mailadres vindt u op de Huurovereenkomst) Bovendien, als er iemand gewond is geraakt: (a) Aangifte van het ongeval doen bij de plaatselijke politie; (b) Geen schuld erkennen; (c) De namen en adressen van alle betrokkenen noteren, inclusief getuigen.

Reparatie & Schade

11.1 Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de Huurperiode een (mechanisch) defect of Storing aan het Voertuig voordoen. Reparaties mogen in een dergelijk geval slechts worden uitgevoerd door een dealer van het desbetreffende (opbouw) en (auto) merk. In geval van een schade en/of een defect aan het Voertuig, is de huurder verplicht hierover direct contact met de verhuurder op te nemen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies en aanwijzingen. Dit geldt tevens indien er op het dashboard een waarschuwingslampje gaat branden of een waarschuwingsmelding wordt getoond. De verhuurder zal in voorkomend geval aanwijzingen geven omtrent de juiste afwikkeling van de schade c.q. uit te (laten) voeren reparaties. (Niet) noodzakelijke reparaties, waartoe de huurder opdracht geeft zonder overleg met de verhuurder, zijn voor rekening van de huurder. Schade aan het voertuig ontstaan doordat de huurder een reparatie aan het voertuig heeft uitgevoerd of heeft laten uitvoeren zonder dat voorafgaand contact met de verhuurder heeft plaatsgevonden komt geheel voor rekening en risico van de huurder.

11.2 Schade als gevolg van het vullen van een tank met verkeerde vloeistof (bijv. benzine i.p.v. diesel) is volledig voor rekening van de Huurder. Het eigen risico van de huurder is hierop niet van toepassing.

11.3 De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig gedurende de huurperiode, waaronder begrepen schade die door derden aan het voertuig wordt veroorzaakt, schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan.

11.4 Schade of pech die ontstaan is aan het voertuig dient direct te worden gemeld door de huurder aan de verhuurder.

 11.5 Niet alle schade zal zichtbaar tijdens de controle bij het inleveren van een auto. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade aan niet toegankelijke onderdelen zoals de motor, de brandstoftank, de koppeling en voor schade die niet zichtbaar is in het donker of bij slecht weer. Mochten wij dergelijke schade alsnog constateren, dan zullen wij u het bewijs hiervan per e-mail toesturen op het adres dat wij van u in ons systeem hebben voordat wij de schade in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van de verhuurder voor (in)directe schade is volledig uitgesloten.

12.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor extra kosten die de huurder moet maken als gevolg van een defect of storing aan het voertuig tijdens de huurperiode, waaronder hotelovernachtingen, kosten voor taxi of ander vervoer en/of telefoonkosten.

12.3 Voor schade aan eigendommen van de huurder is de verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake een eigen verzekering af te sluiten.

Vrijwaring

13.1 De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of letsel van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van het voertuig, eventuele (mechanische) defecten of storingen aan het voertuig of schade door ongeval en aanrijding met of door het voertuig. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken ter zake.

Beëindiging & Annuleringen

14.1 De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zich weer in het bezit van het voertuig te stellen en zonder daarmee tot enige schadevergoeding of restitutie naar de huurder verschuldigd te zijn.